Algemene Voorwaarden ‘Coaching voor Mij’

Definities:

 • ‘Coaching voor Mij’ – Het bedrijf “Coaching voor Mij” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam als handelsnaam van Peperclub onder nummer 88916081
 • Websites’ – De websites die het eigendom zijn van ‘Coaching voor Mij’. Hieronder vallen onder andere www.coachingvoormij.nl, www.coachingvoormij.be, www.coachingvoorons.nl en www.coachingvoorkinderen.nl
 • ‘Coach’ en ‘Coaches’ – Iedere coach, counselor, psycholoog, psychotherapeut of andere persoon die een vermelding heeft, of een aanvraag tot een vermelding heeft ingediend, op een van de Websites
 • ‘Gebruiker’ en ‘Gebruikers – Iedere bezoeker van een van de Websites
 • ‘Vermelding’ – De vermelding van een Coach door middel van een pagina met foto en/of video en/of tekst op een van de Websites
 • 'Coaching voor Mij inlogomgeving' – Een onderdeel van de website waar de coach zijn profiel en aanvragen beheert.

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ‘Coaching voor Mij’, de Coach en de Gebruiker.

1.2. ‘Coaching voor Mij’ wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Coach af.

1.3. ‘Coaching voor Mij’ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Coach of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van ‘Coaching voor Mij’, gaat zij stilzwijgend met de aanpassing akkoord.

1.4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.

2. Intellectuele eigendom

2.1. Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op de Websites berusten bij ‘Coaching voor Mij’ en/of haar klanten dan wel leveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.

3. Doel van de Website en de rol van ‘Coaching voor Mij’

3.1. ‘Coaching voor Mij’ is een internet gids die Coaches en Gebruikers bij elkaar brengt. ‘Coaching voor Mij’ zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen een Coach en een Gebruiker.

3.2. Coaches kunnen een verzoek tot een vermelding op een van de Websites doen bij ‘Coaching voor Mij’. Het staat ‘Coaching voor Mij’ vrij om om welke reden dan ook een verzoek tot vermelding te weigeren danwel te beëindigen.

3.3. Een vermelding op een van de Websites houdt in dat er een webpagina wordt gecreëerd waarop de Coach door middel van een foto en/of film en tekst zich kan presenteren. Gebruikers kunnen via deze webpagina een kennismakingsgesprek aanvragen bij de Coach. De Coach dient contact op te nemen met iedere Gebruiker die een complete aanvraag indient en deze Gebruiker indien gepast en mogelijk een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te bieden. Aanvragen door Gebruikers worden door ‘Coaching voor Mij’ gecontroleerd. Indien de aanvraag niet past bij hetgeen de Coach aanbiedt dan kan van een verdere overeenkomst met Gebruiker worden afgezien. Het staat de Gebruiker vrij om wel of geen gebruik te maken van het kennismakingsgesprek.

3.4. Voor iedere Gebruiker waarmee Coach, na het kennismakingsgesprek, een coachingstraject start brengt ‘Coaching voor Mij’ eenmalig een bedrag in rekening bij Coach. Eventuele vervolgtrajecten tussen Coach en Gebruiker worden niet opnieuw gefactureerd.

3.5. Vergoeding voor het gebruik van ‘Coaching voor Mij’. Op de Coaching voor Mij website staan altijd de actuele tarieven voor onze dienstverlening vermeld. Deze tarieven kunnen op ieder moment wijzigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig onze tarievenpagina te raadplegen.

4. Duur en beëindiging

4.1. Een Vermelding van een Coach op een van de Websites bij ‘Coaching voor Mij’ geldt voor onbepaalde tijd.

4.2. Coach kan de Vermelding te allen tijde opzeggen. ‘Coaching voor Mij’ zal pogen de Vermelding binnen een (1) week te verwijderen. ‘Coaching voor Mij’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen in het geval de Vermelding niet binnen de gestelde tijd wordt verwijderd.

4.3. ‘Coaching voor Mij’ kan een Vermelding van een Coach op ieder moment verwijderen zonder opgaaf van reden.

4.4. ‘Coaching voor Mij’ is gerechtigd de Vermelding van een Coach per direct te beëindigen indien de Coach handelt in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

4.5. ‘Coaching voor Mij’ is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren of een bestaande vermelding te verwijderen wanneer ‘Coaching voor Mij’ meent dat nieuwe of bestaande vermelding op de Website in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken, dan wel met de doelstellingen van ‘Coaching voor Mij’, de belangen van deelnemende praktijken of de belangen van de cliënt of verwijzer die psychologische hulp zoekt.

4.6. In geval van beëindiging van de Vermelding op het ‘Coaching voor Mij’ platform dienen eventuele openstaande facturen nog wel voldaan te worden.

5. Betaling

5.1. De kosten die verschuldigd zijn aan ‘Coaching voor Mij’ door het starten van een coachingstraject met een Gebruiker van 2 of meer betaalde gesprekken of als onderdeel van een pakket, worden maandelijks per factuur in rekening gebracht bij de Coach. De desbetreffende factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien er geen coachingstraject is gestart, zijn er geen kosten verschuldigd.

Op de Coaching voor Mij website staan altijd de actuele tarieven voor onze dienstverlening vermeld. Deze tarieven kunnen op ieder moment wijzigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig onze tarievenpagina te raadplegen.

5.2 Voor de Vermelding van Coach op de website zijn geen kosten verschuldigd.

5.3 Onze tariefstructuur omvat:

Een basistarief van (uitzonderingen daargelaten):

 • € 12,50 per betaald gesprek voor elk Particulier coachingtraject
 • € 21,00 per betaald gesprek voor elk Zakelijk coachingtraject

  Voor elk coachtraject geldt dat een factuur gestuurd wordt bij 2 of meer betaalde gesprekken tussen coach en coachee. Daarmee wordt dus géén tarief berekend voor het gratis kennismakingsgesprek of wanneer het bij 1 betaald gesprek blijft.

  Voor elk volgend gesprek geldt weer het basistarief. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Coaching voor Mij behoudt het recht te allen tijde de prijsstructuur te wijzigen.
 • Coaches hebben de mogelijkheid te allen tijde zonder opgave van reden hun profiel offline te halen indien zij niet akkoord gaan met deze nieuwe aanpassing.
 • Met het inloggen en in behandeling nemen van aanvragen gaat de coach akkoord met prijswijzigingen

6. Aansprakelijkheid

6.1. ‘Coaching voor Mij’ besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de Website en haar nieuwsbrieven. De aard van haar dienstverlening betreft echter het beschikbaar stellen van ruimte om informatie te plaatsen voor bezoekers van de Website. De informatie die via de Website is te raadplegen is dan ook deels niet afkomstig van ‘Coaching voor Mij’. ‘Coaching voor Mij’ controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

6.2. ‘Coaching voor Mij’ garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. ‘Coaching voor Mij’ garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de Coaches die hun diensten op de Website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een Coach die via de Website kan worden gevonden.

6.3. Koppelingen naar en toegang tot websites en services van derden worden alleen aangeboden voor uw gemak. Het opnemen van deze koppelingen en toegang houdt niet in dat ‘Coaching voor Mij’ de websites of services van derden onderschrijft.

6.4. ‘Coaching voor Mij’ is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de nieuwsbrieven of de informatie die daarop wordt gepubliceerd. Deze bepaling is expliciet inclusief gevolg van enig contact tussen Coach en Gebruiker.

6.5. U vrijwaart ‘Coaching voor Mij’ tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u via de Website verstrekt en uit de eventuele contacten en / of contracten en overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Tevens vrijwaart u ‘Coaching voor Mij’ voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

7. Privacy

7.1. Alle persoonsgegevens die u ons verschaft bij aanmelding van deze Website zullen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens louter gebruikt worden voor interne administratieve doeleinden, zoals het versturen e-mail, nieuwsbrieven, post en facturen aan de aangesloten Coaches.

7.2 Indien u gebruik maakt van de website Coaching voor Mij gaat u akkoord als aanvrager, ook wel ‘coachee’ en als ‘Coach’ met de onderstaande gegevensverwerking, in lijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

In overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming hebben wij de belangrijkste punten van het Privacybeleid van Coaching voor Mij hieronder weergegeven. Dit heeft niets te maken met een wijziging die we hebben aangebracht. We geven u alleen de mogelijkheid de belangrijkste punten te bekijken.

Gegevens die we verwerken wanneer u Coaching voor Mij als coach gebruikt:
 • We vragen en bewaren uw bedrijfsgegevens om - in lijn met onze spelregels – u te kunnen factureren.
 • Deze gegevens staan niet online bij uw profiel maar zijn enkel voor intern gebruik door 'Coaching voor Mij'.
 • De gegevens die u bij uw inschrijving vermeldt voor uw publieke profiel (dus voor iedereen toegankelijk) zullen worden opgeslagen en worden verwerkt op uw profiel bij Coaching voor Mij.
 • Deze gegevens – maar ook uw niet publiekelijke bedrijfsgegevens – zijn door u altijd aan te passen of te verwijderen.
 • Bij het verwijderen van deze gegevens vervalt de samenwerking met Coaching voor Mij. Eventuele openstaande facturen dienen dan nog wel voldaan te worden.

Waarom we deze gegevens verwerken

We verwerken deze gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in ons beleid en conform onze voorwaarden en disclaimer, zoals de volgende:

 • Ervoor zorgen dat onze services nuttigere en op maat gemaakte inhoud bieden zoals relevantere zoekresultaten.
 • Het zo goed mogelijk kunnen faciliteren van de ‘klik’ tussen aanvrager en coach.
 • De kwaliteit van onze services verbeteren en nieuwe services ontwikkelen.
 • Gepersonaliseerde advertenties leveren die zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld zoekopdrachten, tekst of video's die u op uw profiel heeft geplaatst.
 • Veiligheid verbeteren door u te beschermen tegen oplichting en ander misbruik.
 • Analyses en metingen uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe onze services worden gebruikt.

Gegevens die we verwerken wanneer u Coaching voor Mij als coachee / aanvrager gebruikt

 • We vragen en bewaren de door uzelf opgegeven naam; emailadres; telefoonnummer en eventuele toelichting die u heeft vermeld bij de aanvraag.
 • Deze gegevens worden gestuurd naar de coach van uw keuze zodat deze contact met u kan opnemen.
 • Wat de coach met uw gegevens doet ligt buiten ons bereik en valt niet onder onze verantwoordelijkheid binnen de wet gegevensbescherming.
 • Nadat Coaching voor Mij van de coach heeft gehoord of het een succesvol dan wel geen coachtraject wordt met de aanvrager, worden alle gegevens van de aanvraag en aanvrager verwijderd. Deze kunnen op geen enkele wijze meer worden herleid naar de aanvrager.
 • Wij registeren alleen anonieme aantallen aanvragen en het geslacht van de aanvrager voor analyse.

Gegevens combineren

 • We combineren bezoekersgegevens van onze website voor analysedoeleinden met die van Google YouTube. We gebruiken bijvoorbeeld gegevens uit duizenden zoek- en kijkopdrachten om onze services te optimaliseren op Coaching voor Mij.
 • Wij plaatsen video’s in het YouTube-kanaal van Coaching voor Mij.

Bepalen hoe uw gegevens worden gebruikt bij Google / YouTube

 • Google-services als YouTube gebruiken en genereren informatie, zoals de plaatsen waarnaar u zoekt, dingen die u leuk vindt en mensen die u kent. Deze informatie gebruikt Google op veel manieren om nog betere Google-producten te laten werken.
 • Ga naar www.google.com/policies voor meer informatie over de technologieën die Google gebruikt om services te leveren en hoe specifieke Google-services gegevens verwerken.
7.3 De coach is verantwoordelijk over de inhoud van geplaatste referenties ofwel beoordelingen bij coachprofiel.
 • Coach is verantwoordelijk voor echtheid van beoordelingen en referenties.
 • Coaching voor Mij stimuleert het plaatsen van beoordelingen door na elke aanvraag bij een coach via Coaching voor Mij een referentie te vragen bij de aanvrager (coachee).
 • Het is gebruikers toegestaan om referenties te plaatsen ook al is het traject buiten Coaching voor Mij om aangegaan.
 • Enkel alleen negatieve referenties buiten Coaching voor Mij om gefaciliteerde trajecten worden niet geplaatst omdat hier geen controle op kan plaatsvinden.
 • Elke coachee kan zelf bepalen of de referentie anoniem plaatsvindt.
 • Elke beoordeling wordt voor plaatsing door Coaching voor Mij gelezen en beoordeeld of deze via een traject van Coaching voor Mij heeft plaatsgevonden.
 • Het is de coach toegestaan om na plaatsing van een referentie met coachee contact op te nemen om de beoordeling te bespreken. Op basis van dit contact kan de referentie worden aangepast.

8. Coaching voor Mij inlogomgeving

‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ is een dienst van Coaching voor Mij waarmee u uw eigen Coachprofiel en aanvragen die u ontvangt op de website beheert.

Op deze dienst zijn deze Voorwaarden, Spelregels en Disclaimer ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ van toepassing.
Daarnaast gelden:

 • de Algemene Voorwaarden Coaching voor Mij
 • Onder 7. Privacy gestelde voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden Coaching voor Mij.

Werking ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’

Als bedrijf, instelling of individueel ‘Coach’ is het voor u mogelijk om gebruik te maken van ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’. Wanneer u zich inschrijft bij Coaching voor Mij gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden en spelregels van Coaching voor Mij en welke behoren bij de inlogomgeving van Coaching voor Mij.

De juiste gegevens

Coaching voor Mij verstrekt de gegevens zoals die zijn vastgelegd in het profiel dat u aanmaakt bij uw inschrijving. Indien u merkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn, moet u deze direct wijzigen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op de website. Specifieke NAW gegevens zullen niet verspreid of getoond worden op de publiek toegankelijke website van Coaching voor Mij, maar zullen louter voor intern gebruik dienen om facturering mogelijk te maken en om met u in contact te treden.

Privacy informatie ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’

Coaching voor Mij gebruikt uw persoonsgegevens voor het verlenen van onze dienst. Coaching voor Mij verstrekt geen persoonsgegevens tenzij daar eerst goedkeuring voor wordt gevraagd en verleend. Coaching voor Mij verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming, de doeleinden die beschreven zijn op de website van Coaching voor Mij bij het onderwerp privacy. Daar kunt u meer informatie vinden en kunt u ook lezen welke rechten u heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Coaching voor Mij.

Misbruik van ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ door anderen

Als uw klantherkenningsmiddelen (uw username en wachtwoord) in handen van onbevoegden komen kunnen die zich voordoen als u. Dit betekent niet alleen dat zij toegang tot uw Mijnomgeving hebben. Bij gebruik van ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ zouden onbevoegden bijvoorbeeld ook toegang kunnen krijgen tot informatie over een aanvraag of traject en de persoon die dit bij u heeft aangevraagd. Om dit risico te voorkomen moet u altijd zorgvuldig omgaan met uw username en wachtwoord. U moet deze uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en veiligheidsregels van Coaching voor Mij. Als u weet of vermoedt dat een ander gebruik heeft gemaakt of zou kunnen maken van uw klantherkenningsmiddel moet u onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen en contact opnemen met Coaching voor Mij.

Aansprakelijkheid Coaching voor Mij inlogomgeving door schade

Coaching voor Mij is niet aansprakelijk voor schade die u zou kunnen lijden door tijdelijke onbeschikbaarheid van de Coaching voor Mij website of ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ of door onbevoegd gebruik van uw klantherkenningsmiddel bij ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’.

Vragen over ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ of specifieke [toekomstige] transacties via ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’

Als u vragen heeft over bepaalde ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ [toekomstige] transacties moet u daarover met het bedrijf, de instelling of persoon contact opnemen. Coaching voor Mij is geen partij in de relatie tussen u en het bedrijf, de instelling of individu waarbij u zich via ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ herkenbaar heeft gemaakt of een coachtraject aangaat of bent aangegaan. Als u denkt dat een betaling niet goed is uitgevoerd of uitblijft dient u dit zelf met de betreffende partij te bespreken.

Vergoeding voor het gebruik van ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’

U gebruikt Coaching voor Mij en alle aanverwante diensten conform de Algemene Voorwaarden van Coaching voor Mij.

Wijzigen Coaching voor Mij voorwaarden

Coaching voor Mij kan deze voorwaarden altijd wijzigen. U behoudt daarmee het recht op per direct uw profiel te laten verwijderen na betaling van eventuele openstaande facturen aan Coaching voor Mij.

Beëindiging overeenkomst gebruik van ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’

Coaching voor Mij kan op ieder moment de overeenkomst en gebruik van de website en aanverwante dienstverlening beëindigen. Wij laten u dit zo spoedig mogelijk weten.

Beëindigen overeenkomst voor het gebruik van ‘Coaching voor Mij inlogomgeving’ door gebruikers 'Coaches'

U kunt altijd de overeenkomst beëindigen door een email te sturen naar Coaching voor Mij.

9. Toepasselijk recht

9.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht.

9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en is 'Coaching voor Mij' gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.